نویسنده (های) وبلاگ سیدمحمدحسین مرعشی Seyed Mohammad Hossein Marashi
آرشیو وبلاگ
      نسخه شناسی و معرفی کتاب codicology and book reviews ()
واژگان فرانسه - فارسی نسخه شناسی نویسنده: سیدمحمدحسین مرعشی Seyed Mohammad Hossein Marashi - دوشنبه ٢۸ دی ۱۳۸۸

  نویسنده: سید محمد حسین مرعشی

[جلد] آرایه قیطانی، زنجیره‌ای   chenille

[جلد] آستر     doublure

[جلد] بدرقهgarde

مقوای (جلد)   ais

[خط] ترکیب‌بندی    composition

[خط] دندانه حرف      jambage 

[خط] صعود     hampe

[خط] کشیدگی (= مدّ)      élongation

[صحاف]، سَجع مُهر؛[کاتب] رقم signature

[صحافی] تاکُن plioir   

[صحافی] دوربُری      rognage

 [صفحه‌آرایی] آراستن  disposition

[عطف] گردسازی endossage

[کتاب] بی‌عنوان؛ [آرایه] بی‌رقم anépigraphe

1. ته‌نقش 2. نقش ملیله filigrane

1. جلد 2. صحافی، جلدسازی  reliure

1.لوح2. دفه  plat

1.ورقه2. تخت نقش، کلیشه نقش   plaque

3- منبت‌کاری با چرم

ابری، کاغذ ابر و بادpapier  marbré

اثر سوزن    piqûre

آرایه décore

آرایه‌ساز     décorateur

ارتفاع سطر    بلندای سطر hauteur de la ligne

آستر contregarde 

اسلیمی arabesque

انگارهmodèle

بادامک، بیضی بادامی mandrole

بالک  recouvrement

بلندای سطر٬ [نوشتن] (به صورت) چلیپا    en oblique

بند، تسمه  courroie

بومsupport

بیاضیoblong

پوست ماهی gluchat

ترکیب‌بندی  composition

تسطیر٬ سطراندازی réglure

تعداد سطر  nombre de ligne

تعلیقات     gloses

تنه کتابcorps

ته خط افقی      vergeur

ته‌برگ (=کعب) talon

تیماجmarqueterie

جانورسازی      dessin animalier

جدول encadrement; cadre

جدول نوشته (= مکتوب)cadre de réglure

جدولencadrement

جدول‌کشی      encadrement

جزو؛ قسمت، پاره، تکه      fragment

جزوبندی،  ته‌دوزیcouture   des cahiers

جلادادنpolissage 

جلد روغنی  reliure laquée

جلد سرطبله‌دارreliure   à rabat

جلد قاب‌دار reliure- emboîtage

جلد یک تکه  pleine reliure

جلد یک لا  reliure souple

جلدcouverture

جلدساختگیpseudo-reliure 

چفت و بست fermoir

حاشیه bordûre

حاشیه برش       marge de goutière

حاشیه بیرون      marge extérieur

حاشیه پایین       marge inférieur

حاشیه دور، زمینه، دوره  pourtour

حاشیه عطف      marge de fond

حرف تنهاlettre isolée٬

حرف مفرده٬ حرف تنها

حروف متصل     ligature

حواشیnotes

خاتم‌بندی marqueterie

خط بالای متن     linteau

خط ناخن         écriture avec l'ongle

خط‌کشی کردنrégler

خط-نقاشیcalligramme

دالبر lobe

دباغ tanneur

دبیر secrètaire

دسته جزو bloc des cahiers

دفتر، جزو  cahier

دفه رو، دفه اولplat   supérieur

دفه زیر، دفه دومplat   inférieur

دو ورقی bifeuillet, bifolium

دوخت دو سوزنهcouture   à deux   aiguille

دوخت زنجیره‌ای  Conture en chaînette

دوخت یک سوزنه        contoure à une aiguille

دوختcouture 

دوره نقشcontoure 

رنگ و روغن، لاک laques

رنگرزی teinture

روغن جلا vernis 

روغنی، لاکیlaqué

روکش جلد، لفاف couvrure

روکشparoi

زبانه، بندlanière 

زراندود     doré

زراندوکاری، تذهیب dorure

زمینه  champ

سجافsoufflet

سر سخن­٬ سرفصل٬ ­سرفصل      védette

سرترنج، آویزه pendentif

سرطبله، عطف لولایی  rabat 

سطح مکتوبsurface d'écriture

سطر   ligne

سطر اوّل    ligne de tête

سطر برجسته    billon

سطر پایین٬ سطر راهنما     ligne réctice

سطر فرورفته    sillon

سطراندازی    réglure

سطراندازی مختلط     réglure mixte

سفارش‌دهنده  commanditaire

سنت نسخه‌نویسی     tradition manuscrite

سوزن‌دوزی، گل‌دوزی  broderie

شانه عطفmors

شبکه‌کاری     découpage

شلال، بخیه، کوک bati

شماره (مجلد)  cote

شمسه médaillon

شیرازه tranchefile

صحاف؛ جلدساز  relieur

صحافی ته چسبcartonnage 

صدف کردن incrustation de nacre

صفحه‌آراییmise en page

صنعتگر artisan

ضرب کردن imprimer

طرح‌های سطراندازی      schèmas de réglure

عطف dos

قاب تزئینیcartouche 

قالب matrice  

قالب نقش fer

قالبmoule

قلم نوک‌آهنی pointe sèche

قلم‌کنی  ciselure

قید  presse

کارمایه، مصالح matérial

کاغذ ابریmarbure

کاغذ چسبانده papier maché

کاغذ رنگی papier coloré

کاغذ رنگی papier teinté

کاغذ زینتی   papier décoré

کتابه، کتیبه inscription

کتیبه panneau

کرسی بالا٬ کرسی اعلی     ligne superieure

کرسی زیرین       ligne inférieure

کرسی وسط ligne médiane

کمند    filet

کناره، جلوی کتاب tranche

گلابتونfil  d'or

گل­میخboulon 

گوشه  coin

گوشه (بند)، کنج، لچکی      écoinçon

لاجورد lapis-lazuli

لاجورد اصل azurite

لبه  bord

لبه برگردان rempli

لفافhabillag

لوح درون، لوح داخل جلدplat   intérieur

لوح‌درون، لوح داخل جلدcontreplat 

لولا (درون)charnière 

ماده  marteriau  

مجلّدvolume (relié)  

مجموعه ساختگی  recueil factice

مخزن‌داری stockage

مدحیه     eulogie

مرصع‌کاری، معرقincrustation

مرمت réparation

مساحت نوشته     justification

مستطیل فیثاغورس réctangle de Pythagore

مستطیل نسبت طلای  réctangle d'or

مستقیم نوشتن    guider l'écriture

مقوا  carton

مقیاس module

مُهر tampon

مُهره  brunissoir

مهره‌کشی  brunissage

[ته‌دوزی] نخ حائل  nerf codex

 نسخه خطی manuscrit

نشان مالکیت ex-libris

نقش  empreinte

نقش مایه motif

نقش مسطر  trace de mistara

نقش­کوبی (بدون رنگ) gaufrâge  

نقش‌کوبی سرد     estampage à froid

نقش‌های درهم تابیدهestampage    

نیم‌جلدی، نیم چرم      demie reliure

هنرور    home de l'art

واحد (اندازه‌گیری)      module

واحد سطراندازی unité de réglure

ورق پوستی parchemin  

ورق، برگ feuillet   

 

  نظرات ()
مطالب اخیر تبریز در ایام سلطنت محمدعلی شاه (1909-1907) بر اساس اسناد بایگانی وزارت امور خا مقالاتی درباره خواجه نظام الملک طوسی داستان مسیح، داستان سَن ‌پی‌یِر، عنصرهای زبان فارسی دستورالعملی به فارسی برای رنگ کردن کاغذ مقالاتی درباره غزالی کاتبان دست‌نوشته‌های کهن کتابخانه مجلس آیین شناساندن نسخه‏هاى خطى‏ دو پژوهش درباره الکتاب (معرفی کتاب) Bibligraphie francaise de l,Iran جام جم (معرفی کتاب)
کلمات کلیدی وبلاگ نقد کتاب (۱۱) نسخه خطی (۱٠) نسخه شناسی (۱٠) codicologie (٥) ابن سینا (۳) avicenna (۳) ایران (۳) خواجه نصیرالدین طوسی (۳) فرانسیس ریشاردfrancis richard (۳) vocabulaires codicologiques (۳) نسخه های خطی (۳) قرآن (٢) اسناد دوره قاجار (٢) پادری padery (٢) صفویان (٢) ابن‌سینا (٢) هنر ایران (٢) کتابشناسی (٢) فارسی - فرانسه (٢) سیبویه (٢) مهر شناسی صفوی (۱) آلگ گرابار (۱) نسخه شناسی فرنگی (۱) مُهرشناسی ایرانی (۱) مُهرشناسی دوران صفوی (۱) سلسله پهلوی (۱) اسناد دوره صفوی (۱) امین‌الضرب (۱) قرآن عثمان (۱) احسان یارشاطر (۱) مجموعه خدایان ثمود (۱) وان دن براندن (۱) انقلاب مشروطه (۱) adam gacek (۱) کاتب (۱) کاغذ paper (۱) gazophylacium linguae persarum (۱) محمد‌تقی مسعودیه (۱) ادوارد گرانویل براون (۱) ذبیح‌الله صفا (۱) نسخه خطی فارسی (۱) سلجوقیان (۱) آموزش زبان سومری (۱) گرجستان (۱) کتابخانه ابراهیم سلطان (۱) مکتب شیراز (۱) جام جم (۱) آلبرت هوتم ـ شیندلر (۱) باغنو شیراز (۱) شَدُّ الازار (۱) دنیز اِگْل‏/ denise aigle (۱) هنر قاجار (۱) نظامى گنجوی (۱) چاپ سنگى (۱) ب و رابینسون/ robinson (۱) چرم و مرمت (۱) غزالی (۱) بت پرستی (۱) ابوعلی سینا (۱) سیاست نامه (۱) صفحه آرایی (۱) تورات (۱) شاه عباس (۱) مینیاتور (۱) روسیه (۱) مثنوی معنوی (۱) انجیل (۱) سفرنامه (۱) هند (۱) اصفهان (۱) استعاره (۱) مؤسسه نسخه‌های خطﻰ آکادمی ملی علوم آذربایجان (iman (۱) جلال الدین رومی (۱) نیکلسون nicholson (۱) موسیقی سنتی ایران (۱) محسن صبا (۱) سالتیکوف (۱) آسیای میانه (۱) edisud (۱) کتابخانه ملی مصر (۱) زبان فرانسه (۱) ایرانیکا (۱) آناتولی (۱) ت صباغ (۱) les metaphors de coran (۱) قحطی (۱) manuscrit (۱) جمهوری آذربایجان (۱) جمهوری تاجیکستان (۱) iranica (۱) ehsan yarshater (۱) تشریفات دیپلماتیک (۱) ظل السلطان (۱) فهرست مقاله و کتاب (۱) خواجه نظام الملک طوسی (۱) جنگ اول جهانی (۱) islamic codicology (۱) مینیاتور ایرانی (۱) قراقویونلو (۱) سیداحمدخان - آثار و شرح حال (۱) ریحانه خاتون، (۱) زبان عربی - نحو (۱) زبان عربی - نحو (۱) ژرار تروپو (۱) ژرار تروپو (۱) واژگان ایتالیایی - لاتین - فرانسه-فارسی (۱) کتابخانه مجلس ایران (۱) کاغذ رنگه (۱) فرانسیس ریشار francis richard (۱) داستان مسیح داستان سَن ‌پی‌یِر عنصرهای زبان فارسی (۱) historia christi persice ‎conscripta (۱) خاویر خرومه (۱) چاپخانه الزویر (۱) ایگانی‌های وزارت امور خارجة فرانسه (۱) تبریز در دوران مشروطه (۱) توفیق فهد (۱) سالنامه امیرکبیر (۱)
دوستان من کتابخانه های دیجیتالی جهانی کتابخانه ایرانشناسی مجلس انجمن ایرانشناسی فرانسه نوشته هایی درباره ایران گاهی سرک می کشد دانشگاه آکسفورد ترجمه شعر و ... دانلودهای مفید دانشگاه کمبریج میراث مکتوب پرتال زیگور طراح قالب