امتیازهای اعطایی صفویان به هیأت‌های تبلیغی

 

یک

حکم جهانمطاع شد آنکه وزارت و رفعت پناه شمس‌الوزاره و الرفعه میرزا محمدا وزیر دارالسلطنه اصفهان بداند که پادریان فرنک از ما خانه که اب روان داشته باشد می‌خواهند، باید که دو خانه که در جوار یکدیگر که آب روان داشته باشد از خان‌های نویسنده‌ها بجهت ایشان خالی نمایند که چون بدانجا آیند در باب قدغن جای و در عهده شناسد. تحریراً در شهر جمادی‌الثانی سنهء 1017

دو

  هو

از قرار نوشته وزارت اقبال پناه عظمت و اجلال دستکاه عالیجاه توفیق ایالت اعتماد‌الدوله العلمیه العالیه الخاقانیه باشد.

روی سند

حضرت عیسی علیه‌آلسلام

[موضع مهر و خاتم خاقان خلداشیان شاه صفی انار‌الله برهانه]

حکم جهانمطاع شد انکه چون جماعت پادریان کوه کارمیلوی سفیدپوش فرستاد کان علیجناب سلطنت و شوکت و عظمت قبای مقدم و پیشوای پادشاهان عظیم‌القدر مسیحیه و بزرک‌ترین فرمآن روایان عالیشان عیسویه حضرت [...] از روی اخلاص در سایه مرحمت افتاب تاثیر نواب همایون قادر دارالسلطنه اصفهان ساکن‌اند بنابراین مقرر فرمودیم که حکام کرام و وزراء و عمال دارلسلطنهء مذکور چون ایشان مهمان سرکار خاصه شریفه‌اند در اعزاز و احترام و توقیر و اکرام ایشان و خود را معارف ندارند و مهم حسابی که داشته باشند در امداد حسابی ایشان تقصیری بنمایند و اکر محتاج بغرض بوده  باشد غرض نموده در این باب قدغن دانند و در عهده شناسند حکم‌ والا

28 شهر محرم‌الحرام سنه 1037

 

سه

هو

پشت سند

اول از نوشته در ادب و اقبال پناه عظمت و اجلال در کاه عالیجاه توفیق انآزی اعتماد‌الدوله الولیه العالیه الخاقانیه بر طبق رقم سابق شریف پادریان است.

[مهر محمد تقی با تاریخ 1028 هـ]

روی سند

[خاتم شاه عباس ثانی با تاریخ 1.52 هـ]

حکم جهانمطاع شد آنکه چون حکم شریف نواب کیتی‌ستان علیین اسبان و رقم نواب فردوس جایکاه رضوان آرامکاه [در حاشیه : جد بزرکوارم طلب ثراه و جعل الجنه مثواه شاه باباام انار الله برهانه] به تاریخ شهر رجب سنهء 1039 در باب پادریان عظام فرنکستان که از جانب سلاطین عالیشان فرنکیه بدرکاه معلی آمد [و] شد منماند صادر کشته که از هر راه و هر طرف که می‌روند همکی حکام کرام و امراء ذوی‌الاحترام و داروغکان و عمال قلمرو همایون اعزاز و احترام جسمانی تمام به جای آورده به سلامت گذرانند و از هر راهی که روند هیچ آفریده مانع و مزاحم نشده گذارند که مرفه‌الحال روانه شوند و دقیقه از دقایق حرمت و عزّت رسمی فرو کذاشت نکنند و درینولا پادریان پابرهنه کوه کرمیلو که از جانب علیجناب سلطنت و جلالتماب سرور سلاطین حشمت و نصفت آئین فرنکیه مقدم و مقتدای تابعان ملت مسیحیه حضرت [در حاشیه : حضرت رهم پاپا] آمده در دارالسلطنه اصفهان توطن دارند رقم نواب خاقان فردوس جایکاه را به نظر آورده استدعای امضاء نواب همایون که نمودند چون فیمابین حضرات پادشاهان عالیشان فرنکیه و این دودمان مقدس طریقة دوستی و محبت مرعی و مسلوک است و شفقت و مرحمت دربارة فرستادگان ایشان خصوصاً پادریان منسوبان پادشاه والاجاه مشارالیه درجة اعلی دارد می‌باید به همان قاعده مقرر دانسته به هر طریق که در زمان نواب خاقان رضوان جایکاه عالی شان سلوک می‌نموده‌اند حالا نیز سلوک [جلیه ‌ئی] نموده کمال عزت و حرمت چربی بظهور آوردند و در عهده [شناسند] تحریراً 

شهر ربیع‌الثانی سنه 1052

چهار

هو

پشت سند

حسب الامر الاعلی برساله ایالت و شوکت پناه عالیجاه ایشیک الاقاسی باشی دیوان اعلی و حاکم الکای ری مصدر

[موضع خاتم شریف خاقان خلد اشیان شاه سلیمان]

حکم جهانمطاع شد انکه چون از قدیم الزمان فیمابین نواب کامیاب همایون ما و پادشاه والاجاه له روابط محبت و دوستی مشید و محکم است و درینوقت به عرض رسید که از حکام و غیرهم مراحمت بپادریان سیاه‌پوش که منسوب ‌بان پادشاه صاحب کلاهند رسیده توقعات می‌نمایند. بنابراین مقرر فرمودیم که بیکلربیکان و امراء عظام و حکام و وزراء کرام و عمال و مباشرین اشغال دیوانی ممالک محروسه به هیچ وجه من الوجوه بخلاف حساب متعرض احوال ایشان نشده طمع و توقعی ننمایند و نکذارند که از احدی به غیر حق تعدی و زیادتی بالجماعت واقع شود. پادریان مذکور هر گاه احدی زیادتی و خلاف حسابی و دست‌اندازی به ایشان کند مزبرا بیان عظام اعلی نمایند که آن‌چه نقضای عدالت باشد معمول و مرتب دارند و در باب قدغن قابل درعهده شناسند و از جوانب برین‌جمله روند.

تحریراً فی شهر ربیع الثانی سنه 1101

پنج

روی سند

هو

حسب الامر اعلی

از قرار نوشته شرافت و فتوت و اقبال پناه عظمت و حشمت و اجلال دستکاه عالیجاهی وحید الزمانی اعتضاد السلطنه البهیه السلطانیه آصفجاهی اعتماد الدوله العلیه الولیه العالیه الخاقانیه

[موضع مهر میرزا محمد طاهر]

 

[موضع مهر و خاتم شاه سلطان حسین انارالله برهانه]

حکم جهانمطاع شد انکه چون رقم اعلی‌حضرت خاقان طوبی اشیان قدس مکان [در حاشیه: شاه باباام انارالله برهانه] که به تاریخ شهر رمضان المبارک سنه 1095 عز اصدار یافته مضمون آنکه بیکلربیکان عظام و امرا و حکام و وزراء و عمال بدانند که پادریان کرملیت سفیدپوش را مرخص فرموده‌ایم که در هر جا اراده داشته باشند توقف و توطن و با آئین خود به مراسم عبادی قیام و اقدام نمایند چون بر مضمون رقم اشرف مطلع کردند مانع و مزاحم ایشان نشده به هیچ‌وجه من‌الوجوه مزاحمت نرسانند و کزارند که در هر جا که خواهند توقف و توطن نموده مرفه الحال برسم و آئین خود به عبادت و دعای دوام دولت بیزوال اشتغال نمایند و رعایت و مراقبت کنند و درین‌وقت پادری کن راد ایلچی پادشاهان فرنک استدعا نموده که امضاء شرف صادر و مقرر کردد که پادریان مزبوره را احترام نموده احدی مانع تردد عیسویان نزد ایشان نکردد بنابراین مقرر فرمودیم که رقم مطاع مزبور را من‌ اوله الی اخره دربارة جماعت مزبوره ممضی و منتقد داشته از مدلول و مضمون آن عدول و انحراف نورزند و پادریان مزبوره را احترام نمایند و از فرموده تخلف نورزند و در عهده شناسند و حکم والا

ذیقعده الحرام سنه 1108

روی سند

هو

حسب الامر الاعلی

از قرار نوشته وزارت و شوکت و اقبال پناه حشمت و عظمت و الاجلال دستگاه مصاحب زیب قبه خورشید و عباب پادشاهی اعتقادالسلطنه البهیه السلطانیه آصفجاهی اعتماد‌الدوله العلیه العالیه

[محل مهر]

 

پشت سند

[موضع مهر مبارک اشرف]

فرمان همایون شرف نقاد یافت انکه چون قبل از این که میکائیل ایلچی معتمد و معتبر از ولایت فرنسه بدرکاه جهان پناه آمده بود به تاریخ سنهء [...] بر طبق استدعای مشارالیه عهدنامهء همایون مشتمل بر بیست و نه فصل مرقوم کردید که ابدالدهر فیمابین سلاطین طرفین مسند اول بوده خلاف آن از سپاهی و رعیت و تجار و سوداکران و سایر منسوبان جانبین به عمل بیاید و فصل بیست و پنجم عهد‌نامهء مزبور باین شرح نوشته شده که از عهد سلاطین آباد و اجداد همایون انار براهنهم که پادریان فرنکیان در ممالک محروسه می‌باشند در مراعات جانب ایشان ارقام مطاعه صادر شده و درین‌وقت نیز پادشاه والاجاه فرنسیه به‌وساطت ایلچی مزکور خواهش رفاهیت ایشان نموده بنابراین مقرر فرمودیم که خلیفها و پادریان فرنکی که در ممالک محروسه سکنی نمایند در مکان سکنی و خان‌های خود برسم و آئین خویش به عبادت مشغول بوده احدی مانع و مزاحم نشود مشروط بر آنکه مرتکب امری که خلاف مذهب و طریقهء اثنی عشری بوده باشد به حسب طاهر نکردد و در باب جمعی از جماعت فرنکیان که در نخچوان و سایر ممالک محروسه می‌باشند احدی مخالفت ارقامی که به ایشان مرحمت شده عمل نموده مزاحمت نرساند و نیز مقرر فرمودیم که ارقامی که از سلاطین سلف دارند به امضای همایون رسد و اگر جماعت آرامنه بایشان ضرر و نقصانی رسانیده به خلاف حق و حساب متعرض احوال ایشان می‌شده باشند بعد از ثبوت و لزوم مبلغ پنجاه تومان بربری به‌جهت سرکار دیوان به‌صیغه ترجمان از ایشان بازیافت نمایند و پادریان کمرلتان و دومنیکان و جزویت و کپوچین و اکوستین و غیرهم در ولایت شیروان و قلمرو علیشکر و قراباغ و اذربایجان و اصفهان و تبریز و تفلیس و کنجه و ایروان و نخچوان و شیراز و بندرعباس و سایر ممالک محروسه در هر جا که خواسته باشند توقف نموده هر یک از ارامنه و عیسویان و اولاد ایشان که خواسته باشند نزد ایشان آمد و شد کرده و درس بخوانند و تعلیم بکیرند احدی مانع و مزاحم ایشان نکردد و جماعت مزبوره اموات خود را در مقابری که بجهﺔ دفن ایشان تعیین شده به‌طور و آئین خود دفن نموده احدی ممانعت نه نماید و شکوه و شکایت اشانرا مؤثر دانسته امداد و اعانت حسابی که لازم باشد به عمل آورند و اکر ظاهر شود که به‌خلاف حساب احدی به‌ایشان ستم و زیادتی نموده بود از تحقیق جریمه پا یافت نمایند و پیشه به عمل آورند و درین‌وقت عمدﺓ‌الاشیاء المسیحیه موسو دود کردن قونسل فرنسیه به‌عرض رسانید که جماعت ارامنه بقیود ارقامی که خود در لباس صادر نموده‌اند مستند شده مخالفت مضامین مسطوره فوق می‌نمایند و به همان دستور خواهش رفاهیت فرنکیان مزبوره و استدعاء صدور حکم تأکید نمود که جماعت مذکوره مخالفت نتوانند کرد بنابراین مقرر فرمودیم که خلیفکان و کشیشان و سایر جماعت آرامنه مضامین عهد‌نامهء مزبور را من اوله الی آخره معمول داشته از مخالفت آن احتراز و اجتناب لازم دانند و بهیچوجه من‌الوجوه مزاحمت و اندای و اضرار بحال پادریان و فرنکیان مزبوره و جماعت کتلیکوس تبعه ایشان نرسانند و به ارقامی که خلیفکان و سایر جماعت ارامنه بتنقیص فصل مذکوره و سایر فصول عهد‌نامهء مزبور صادر نموده باشند مستند نشده مخالفت عهد‌نامه ننمایند و پادریان و فرنکیان بنحوی که در عهد‌نامه مزبور قید شده بحسب ظاهر مخالفت شرع انور ننمایند.

تحریراً فی شهر شعبان المعظم سنهء 1130

[در حاشیه نوشته: هو ـ مضامین معدلت آئین سواد مسطوره مطابق و موافق اصل اصیل رقم [...] مبارک اشرف است که بنده درکاه جهان پناه بملاحظه و امارت آن سرفراز فرونکاشته]

[محل خاتم میرزا محمد قلی غفرله]

 

 

 

/ 1 نظر / 34 بازدید
ر

همین الان! برای خرید کتاب تبریز شهر کهن تاریخ (چاپ دوم با تغییرات و تکمله) با شماره 09141002833 تماس بگیرید. یا از کتابفروشی اختر به آدرس تبریزـ اول خیابان طالقانی (تلفن 5555393 ـ0411) تهیه نمایید. rahnama54.persianblog.ir