# مؤسسه_نسخه‌های_خطﻰ_آکادمی_ملی_علوم_آذربایجان_(iman